Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Stichting Jeugdwerk Maasbracht – Stichting Kindervakantiewerk Maasbracht

Stichting Kindervakantiewerk Maasbracht en Stichting Jeugdwerk Maasbracht, hierna te noemen KVW en Jeugdwerk, verleent u toegang tot www.brach.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en materialen die door KVW, jeugdwerk en mogelijk derden zijn aangeleverd. KVW en jeugdwerk behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder kennisgeving.

Aansprakelijkheid
a. Deelnemen aan activiteiten is te allen tijde op eigen risico. KVW en jeugdwerk zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal of opgelopen letsel bij deelname.
b. Indien schade, diefstal, vervuiling of iets gelijkswaardigs wordt aangericht, worden de kosten verhaald op de desbetreffende persoon/personen.

Vertrektijden en locaties
KVW en jeugdwerk  zorgt dat vertrektijden en locaties duidelijk kenbaar worden gemaakt. Dit zal geschieden middels publicatie op de website www.brach.nl, per e-mail of mondeling bij aanvang van de activiteit. Indien deelnemer niet tijdig op de afgesproken locatie aanwezig is behoudt KVW en jeugdwerk het recht incompleet te vertrekken. Eventuele kosten ten behoeve van vervangend vervoer zijn voor eigen rekening.

Opgave

  • Opgave geschiedt middels het opgave formulier en dit betekent deelname en betalingsverplichting voor de kosten zoals aangegeven op de website.
  • Als deelname na opgave niet mogelijk blijkt, bestaat de mogelijkheid om zelf een vervangende deelnemer te verzorgen.
  • Als deelname na opgave niet mogelijk blijkt en de gestelde deadline voor opgave is nog niet verstreken, kan middels afmelding via e-mail deelname geannuleerd worden.
  • Opgave is pas geldig wanneer de gehele betaling is ontvangen of uw machtiging tot incasso is afgegeven.
  • De wijze van opgave verschilt per activiteit en is terug te vinden op de website www.brach.nl.

Kosten
De kosten voor een activiteit worden berekend op basis van entree- en reiskosten (incl. toeslagen/BTW/administratie). Voor reiskosten geldt: hoe voller de bus hoe lager de kosten per persoon.

PRIVACY STATEMENT

Persoonsgegevens

KVW en jeugdwerk verzamelt op de website geen persoonsgebonden gegevens, tenzij u deze vrijwillig verstrekt. Deze worden vastgelegd ter uitvoering van de georganiseerde activiteiten en in principe alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Met de gegevens wordt zorgvuldig en op een behoorlijk manier omgegaan. Dat houdt in dat deze gegevens niet aan derden wordt verstrekt.

Persoonsgebonden gegevens zijn dan ook uitsluitend toegankelijk voor medewerkers die dergelijke gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van activiteiten. KVW en jeugdwerk kan deze gegevens echter wel gebruiken voor het onder de aandacht brengen van andere activiteiten en diensten. Als dit niet wenselijk is, kan dat  schriftelijk of per e-mail medegedeeld worden.

Het is belangrijk dat de gegevens die worden gebruikt juist en volledig zijn. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het contactformulier. KVW en jeugdwerk zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van niet-volledig of onduidelijk verstrekte persoonsgegevens.

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u recht op inzage in uw persoonlijke gegevens. Nadat u inzage hebt gekregen, kunt u verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen.

Internetverkeer

De website server verzamelt naast gegevens over datum en tijd van uw bezoek aan de site ook het internetadres van de server die u doorverbond met de site. Deze gegevens worden gebruikt ter verbetering van de site en voor het evalueren van verkeersstatistieken, zoals de tijdstippen op een dag en de dagen in de week waarop er pieken zijn en tevens om na te gaan welke onderdelen van de site relatief vaak worden bezocht.

Beeldmateriaal

Gedurende de activiteiten van KVW en jeugdwerk worden foto’s en/of video-opnames gemaakt. Deze worden op de website / onze social media kanalen gepubliceerd. Indien u zichzelf herkent op foto of video en u stelt dit niet op prijs om voor iedereen herkenbaar hierop te staan, heeft u het recht om dat te melden via het e-mailadres info@brach.nl.

Deelname geschiedt geheel op Eigen Risico!

Deelnemen aan activiteiten van KVW en/of Jeugdwerk geschiedt vrijwillig, is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.